Türkmenistan

6 milyon civarındaki ülke nüfusunun % 85’ini oluşturan Türkmenlerin ardından Özbekler (%5) ve Ruslar (%4) diğer önemli topluluklardır.  488,100 km2 yüz ölçüme sahip olan Türkmenistan Cumhuriyeti’nin topraklarının % 80’lik kısmını Karakurum Çölü kaplamak­tadır Türkmenistan, zengin gaz, petrol rezervleri ve küçük nüfusu ile İsviçre ile kıyaslanabi­lecek bir refah düzeyine erişme potansiyeline sahiptir. Bağımsızlık sonrasında Türkmen dev­leti millî kimlik oluşturma politikasını yürür­lüğe koymuştur. Özellikle millî birliğin sağla­nması ve uluslararası sisteme uyum amacı ile hızlı bir şekilde uygulamaya konulan bu politikaların temel hedefleri kabilelerin bir­liğinin sağlanması, Rus kültürel tesirinin ka­demeli olarak ortadan kaldırılması ve yeni kurulan devlete bir meşruiyet zemini temin etmekti. 1992 yılında Latin alfabesine geçme yönünde ilk kararı alan Türkmenistan’da 12 Nisan 1993’te yeni Türkmen alfabesi kabul edilmiştir. Latin kökenli 30 harften oluşan bu alfabenin kullanıma girmesi, kademeli olmuş­tur. Türkmenbaşı’nın yalnız Türkmenistan’a özgü bir alfabe konusundaki ısrarı, Türkmenistan’ın bağımsızlığını simge­sel düzeyde tescil ettirmenin en çarpıcı ör­neklerinden birini oluşturmaktadır. Önceki dönemlerde Rusçanın yaygın kullanımı şimdilerde yerini Türkmence ve İngilizceye bırakmıştır. Bağımsızlığının ilk yıllarında yaşanan önemli bir gelişme, 12 Aralık 1995 tarihinde BM Genel Kurulunda alınan bir kararla Türkmenistan’a “Daimi Tarafsız Ülke” statüsünün tanınması olmuştur. Türkmenistan’da tarafsızlık, devletin en önemli ilkelerinden biri olarak kabul edilmekte, dış politika bu statü temelinde belirlenmektedir. Bu nedenle Türkmenistan, güvenlik ve askeri nitelikli ittifaklara katılmamakta, topraklarında yabancı askeri üsler kurulmasına veya topraklarının yabancı askeri güçler tarafından kullanılmasına izin vermemekte, tarafsızlık statüsünü zedeleyeceğini düşündüğü politikalardan kaçınmaktadır. Türkmenistan yöneticileri Türk dünyası kurumlarına aktif katıldığı takdirde, Rusya’nın muhtemelen de Çin ve İran’ın çe­şitli siyasi ve ekonomik baskılarıyla yüz yüze kalacaklarını düşünmektedirler. Türk dün­yası devletlerinin Türkmenistan bağlamında yapabilecekleri önemli adımlarından biri, bu ülkenin yer altı kaynaklarını dünya pazarları­na taşıma konusunda Rusya, Çin ve İran gibi devletlere olan bağımlılığını azaltarak, boru hatlarının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden dünya pazarlarına çıkışını öngören projelere etkin katılımını sağlamaktır. Yani, Türkme­nistan evvela ekonomik olarak Türk dün­yası devletlerinden geçen boru hatları üzerinden kazanılmalıdır. Böyle bir durum Türkmenistan’ın bağımsızlığını ve egemen­liğini daha fazla güçlendirecektir. Ancak bu hedefe ulaşıldıktan sonra adım adım Türk­menistan’ın Türk dünyasına yakınlaştırılması sağlanmalıdır.

1985’ten 2006 yılına kadar ülkeyi kendine has sistemle yöneten Saparmurat Niyazov’un ölümünün ardından yerine geçen Gurbangulu Berdimuhammedov döneminde de siyasal anlayışın çok değişmediği Türkmenistan’ın politik görünümünün üç cephesi bulunmaktadır. İçeride liderin kontrolüne sıkı sıkıya bağlı tek partili bir rejim, Abadancılık Programı ile çerçevesi çizilen bir kalkınma politikası ve küresel ve bölgesel aktörler karşısında daha rahat hareket edebilme beklentisinin belirleyici olduğu Daimi Tarafsızlık Statüsü. Çok partili siyasal sisteme geçiş yönünde bazı yasal düzenlemeler yapılsa da demokrasi halen emekleme dönemindedir. Türkmenistan doğalgazını daha çok İran, Rusya ve Çin’e satıyor. 24 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunan Türkmenistan kendine yeni pazarlar aramakta olup Türkiye üzerinden Avrupa pazarına açılmak istemektedir. Hazar’ın statüsü Azerbaycan’la arasında sorun olsa da Hazar’ın altından çekilecek bir hatla Bakü-Ceyhan ve Tanap hattı ile bunun gerçekleşmesi mümkündür. Türkmenistan’ın Türkmenistan Afganistan Pakistan Hindistan Doğalgaz Boru Hattı projesi yapıldığında 33 milyar metreküp gaz ihracat edecek olması da ülke ekonomisini oldukça rahatlatacaktır. Türkmenistan, 12 bin dolarlık kişi başına düşen millî geliri ile Türk cumhuriyetleri arasında Kazakistan’dan sonra ikinci durumdadır

Ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke ve halk arasında, “Bir Millet, İki Devlet” temelinde dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı özel ilişkiler bulunmaktadır. Türkmen tarafı, ilişkileri “kemik kardeşliği” olarak tarif etmektedir. İki ülke arasındaki işbirliği dış politika, ticaret ve ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda olumlu bir seyir izlemektedir.

Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkiler de önem arz etmektedir. 2016 yılında Türkmenistan’a ihracatımız 125 milyon Dolar, ithalatımız ise 422 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk işadamları, bağımsızlığın kazanıldığı ilk günlerden bu yana, Türkmenistan’ın kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Türkmenistan’da 600 civarında Türk firması kayıtlıdır. Türkmenistan, son yıllarda Türk müteahhitlik firmalarının Orta Asya’da en çok proje üstlendikleri ülke konumuna gelmiştir. Türkmenistan’ın bağımsızlığından itibaren firmalarımızca üstlenilen proje sayısı 1400’ün üzerinde olup, toplam proje bedeli 50 milyar Doları aşmıştır. Türk firmalarının inşaat sektörü haricinde yoğun faaliyet gösterdikleri bir başka alan da tekstil sektörüdür.

Yazar hakkında

Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ

Prof.Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, 1963 yılında Giresun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1989’da Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un danışmanlığında hazırladığı Atebetü’l-Hakayık Grameri başlıklı yüksek lisans tezini savunarak “bilim uzmanı” unvanını aldı.

Yorum yazabilirsiniz